NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 4:4-7

4:4 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> cronou <5550> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> autou <846> genomenon <1096> (5637) ek <1537> gunaikov <1135> genomenon <1096> (5637) upo <5259> nomon <3551>

4:5 ina <2443> touv <3588> upo <5259> nomon <3551> exagorash <1805> (5661) ina <2443> thn <3588> uioyesian <5206> apolabwmen <618> (5632)

4:6 oti <3754> de <1161> este <1510> (5748) uioi <5207> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> uiou <5207> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> krazon <2896> (5723) abba <5> o <3588> pathr <3962>

4:7 wste <5620> ouketi <3765> ei <1510> (5748) doulov <1401> alla <235> uiov <5207> ei <1487> de <1161> uiov <5207> kai <2532> klhronomov <2818> dia <1223> yeou <2316>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org