NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:7-12

1:7 en <1722> w <3739> ecomen <2192> (5719) thn <3588> apolutrwsin <629> dia <1223> tou <3588> aimatov <129> autou <846> thn <3588> afesin <859> twn <3588> paraptwmatwn <3900> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> caritov <5485> autou <846>

1:8 hv <3739> eperisseusen <4052> (5656) eiv <1519> hmav <2248> en <1722> pash <3956> sofia <4678> kai <2532> fronhsei <5428>

1:9 gnwrisav <1107> (5660) hmin <2254> to <3588> musthrion <3466> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846> kata <2596> thn <3588> eudokian <2107> autou <846> hn <3739> proeyeto <4388> (5639) en <1722> autw <846>

1:10 eiv <1519> oikonomian <3622> tou <3588> plhrwmatov <4138> twn <3588> kairwn <2540> anakefalaiwsasyai <346> (5664) ta <3588> panta <3956> en <1722> tw <3588> cristw <5547> ta <3588> epi <1909> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

1:11 en <1722> autw <846> (1-11) en <1722> w <3739> kai <2532> eklhrwyhmen <2820> (5681) proorisyentev <4309> (5685) kata <2596> proyesin <4286> tou <3588> ta <3588> panta <3956> energountov <1754> (5723) kata <2596> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

1:12 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> autou <846> touv <3588> prohlpikotav <4276> (5761) en <1722> tw <3588> cristw <5547>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org