NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:3-8

1:3 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> patri <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> proseucomenoi <4336> (5740)

1:4 akousantev <191> (5660) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> [hn <3739> ecete] <2192> (5719) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:5 dia <1223> thn <3588> elpida <1680> thn <3588> apokeimenhn <606> (5740) umin <5213> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> hn <3739> prohkousate <4257> (5656) en <1722> tw <3588> logw <3056> thv <3588> alhyeiav <225> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:6 tou <3588> parontov <3918> (5752) eiv <1519> umav <5209> kaywv <2531> kai <2532> en <1722> panti <3956> tw <3588> kosmw <2889> estin <1510> (5748) karpoforoumenon <2592> (5734) kai <2532> auxanomenon <837> (5746) kaywv <2531> kai <2532> en <1722> umin <5213> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hkousate <191> (5656) kai <2532> epegnwte <1921> (5627) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> en <1722> alhyeia <225>

1:7 kaywv <2531> emayete <3129> (5627) apo <575> epafra <1889> tou <3588> agaphtou <27> sundoulou <4889> hmwn <2257> ov <3739> estin <1510> (5748) pistov <4103> uper <5228> hmwn <2257> diakonov <1249> tou <3588> cristou <5547>

1:8 o <3588> kai <2532> dhlwsav <1213> (5660) hmin <2254> thn <3588> umwn <5216> agaphn <26> en <1722> pneumati <4151>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org