NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:1-2

4:1 lalountwn <2980> (5723) de <1161> autwn <846> prov <4314> ton <3588> laon <2992> epesthsan <2186> (5627) autoiv <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> o <3588> strathgov <4755> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> oi <3588> saddoukaioi <4523>

4:2 diaponoumenoi <1278> (5740) dia <1223> to <3588> didaskein <1321> (5721) autouv <846> ton <3588> laon <2992> kai <2532> kataggellein <2605> (5721) en <1722> tw <3588> ihsou <2424> thn <3588> anastasin <386> thn <3588> ek <1537> nekrwn <3498>

Acts 4:16-18

4:16 legontev <3004> (5723) ti <5101> poihswmen <4160> (5661) toiv <3588> anyrwpoiv <444> toutoiv <5125> oti <3754> men <3303> gar <1063> gnwston <1110> shmeion <4592> gegonen <1096> (5754) di <1223> autwn <846> pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> faneron <5318> kai <2532> ou <3756> dunameya <1410> (5736) arneisyai <720> (5738)

4:17 all <235> ina <2443> mh <3361> epi <1909> pleion <4119> dianemhyh <1268> (5686) eiv <1519> ton <3588> laon <2992> apeilhswmeya <546> (5672) autoiv <846> mhketi <3371> lalein <2980> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129> mhdeni <3367> anyrwpwn <444>

4:18 kai <2532> kalesantev <2564> (5660) autouv <846> parhggeilan <3853> (5656) kayolou <2527> mh <3361> fyeggesyai <5350> (5738) mhde <3366> didaskein <1321> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> [tou] <3588> ihsou <2424>



TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org