NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 23:12

23:12 genomenhv <1096> (5637) de <1161> hmerav <2250> poihsantev <4160> (5660) sustrofhn <4963> oi <3588> ioudaioi <2453> aneyematisan <332> (5656) eautouv <1438> legontev <3004> (5723) mhte <3383> fagein <5315> (5629) mhte <3383> piein <4095> (5629) ewv <2193> ou <3739> apokteinwsin <615> (5725) ton <3588> paulon <3972>

Acts 23:15

23:15 nun <3568> oun <3767> umeiv <5210> emfanisate <1718> (5657) tw <3588> ciliarcw <5506> sun <4862> tw <3588> sunedriw <4892> opwv <3704> katagagh <2609> (5632) auton <846> eiv <1519> umav <5209> wv <5613> mellontav <3195> (5723) diaginwskein <1231> (5721) akribesteron <199> ta <3588> peri <4012> autou <846> hmeiv <2249> de <1161> pro <4253> tou <3588> eggisai <1448> (5658) auton <846> etoimoi <2092> esmen <1510> (5748) tou <3588> anelein <337> (5629) auton <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org