NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:10-12

21:10 epimenontwn <1961> (5723) de <1161> hmerav <2250> pleiouv <4119> kathlyen <2718> (5627) tiv <5100> apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> profhthv <4396> onomati <3686> agabov <13>

21:11 kai <2532> elywn <2064> (5631) prov <4314> hmav <2248> kai <2532> arav <142> (5660) thn <3588> zwnhn <2223> tou <3588> paulou <3972> dhsav <1210> (5660) eautou <1438> touv <3588> podav <4228> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) tade <3592> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ton <3588> andra <435> ou <3739> estin <1510> (5748) h <3588> zwnh <2223> auth <3778> outwv <3779> dhsousin <1210> (5692) en <1722> ierousalhm <2419> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> paradwsousin <3860> (5692) eiv <1519> ceirav <5495> eynwn <1484>

21:12 wv <5613> de <1161> hkousamen <191> (5656) tauta <5023> parekaloumen <3870> (5707) hmeiv <2249> te <5037> kai <2532> oi <3588> entopioi <1786> tou <3588> mh <3361> anabainein <305> (5721) auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org