NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 13:27-29

13:27 oi <3588> gar <1063> katoikountev <2730> (5723) en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> touton <5126> agnohsantev <50> (5660) kai <2532> tav <3588> fwnav <5456> twn <3588> profhtwn <4396> tav <3588> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenav <314> (5746) krinantev <2919> (5660) eplhrwsan <4137> (5656)

13:28 kai <2532> mhdemian <3367> aitian <156> yanatou <2288> eurontev <2147> (5631) hthsanto <154> (5668) pilaton <4091> anaireyhnai <337> (5683) auton <846>

13:29 wv <5613> de <1161> etelesan <5055> (5656) panta <3956> ta <3588> peri <4012> autou <846> gegrammena <1125> (5772) kayelontev <2507> (5631) apo <575> tou <3588> xulou <3586> eyhkan <5087> (5656) eiv <1519> mnhmeion <3419>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org