NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 4:15-18

4:15 ta <3588> gar <1063> panta <3956> di <1223> umav <5209> ina <2443> h <3588> cariv <5485> pleonasasa <4121> (5660) dia <1223> twn <3588> pleionwn <4119> thn <3588> eucaristian <2169> perisseush <4052> (5661) eiv <1519> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

4:16 dio <1352> ouk <3756> egkakoumen <1573> (5719) all <235> ei <1487> kai <2532> o <3588> exw <1854> hmwn <2257> anyrwpov <444> diafyeiretai <1311> (5743) all <235> o <3588> esw <2080> hmwn <2257> anakainoutai <341> (5743) hmera <2250> kai <2532> hmera <2250>

4:17 to <3588> gar <1063> parautika <3910> elafron <1645> thv <3588> yliqewv <2347> kay <2596> uperbolhn <5236> eiv <1519> uperbolhn <5236> aiwnion <166> barov <922> doxhv <1391> katergazetai <2716> (5736) hmin <2254>

4:18 mh <3361> skopountwn <4648> (5723) hmwn <2257> ta <3588> blepomena <991> (5746) alla <235> ta <3588> mh <3361> blepomena <991> (5746) ta <3588> gar <1063> blepomena <991> (5746) proskaira <4340> ta <3588> de <1161> mh <3361> blepomena <991> (5746) aiwnia <166>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org