NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 3:12

3:12 diakonoi <1249> estwsan <1510> (5749) miav <1520> gunaikov <1135> andrev <435> teknwn <5043> kalwv <2573> proistamenoi <4291> (5734) kai <2532> twn <3588> idiwn <2398> oikwn <3624>

1 Timothy 5:9

5:9 chra <5503> katalegesyw <2639> (5744) mh <3361> elatton <1640> etwn <2094> exhkonta <1835> gegonuia <1096> (5756) enov <1520> androv <435> gunh <1135>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org