NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 9:5

9:5 mh <3361> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) exousian <1849> adelfhn <79> gunaika <1135> periagein <4013> (5721) wv <5613> kai <2532> oi <3588> loipoi <3062> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> khfav <2786>

1 Corinthians 9:15

9:15 egw <1473> de <1161> ou <3756> kecrhmai <5530> (5766) oudeni <3762> toutwn <5130> ouk <3756> egraqa <1125> (5656) de <1161> tauta <5023> ina <2443> outwv <3779> genhtai <1096> (5638) en <1722> emoi <1698> kalon <2570> gar <1063> moi <3427> mallon <3123> apoyanein <599> (5629) h <2228> to <3588> kauchma <2745> mou <3450> oudeiv <3762> kenwsei <2758> (5692)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org