NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 1:18-20

1:18 o <3588> logov <3056> gar <1063> o <3588> tou <3588> staurou <4716> toiv <3588> men <3303> apollumenoiv <622> (5730) mwria <3472> estin <1510> (5748) toiv <3588> de <1161> swzomenoiv <4982> (5746) hmin <2254> dunamiv <1411> yeou <2316> estin <1510> (5748)

1:19 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> apolw <622> (5692) thn <3588> sofian <4678> twn <3588> sofwn <4680> kai <2532> thn <3588> sunesin <4907> twn <3588> sunetwn <4908> ayethsw <114> (5692)

1:20 pou <4226> sofov <4680> pou <4226> grammateuv <1122> pou <4226> suzhththv <4804> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> ouci <3780> emwranen <3471> (5656) o <3588> yeov <2316> thn <3588> sofian <4678> tou <3588> kosmou <2889>



TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org