NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:54-58

15:54 otan <3752> de <1161> to <3588> ynhton <2349> touto <5124> endushtai <1746> (5672) [thn] <3588> ayanasian <110> tote <5119> genhsetai <1096> (5695) o <3588> logov <3056> o <3588> gegrammenov <1125> (5772) katepoyh <2666> (5681) o <3588> yanatov <2288> eiv <1519> nikov <3534>

15:55 pou <4226> sou <4675> yanate <2288> to <3588> nikov <3534> pou <4226> sou <4675> yanate <2288> to <3588> kentron <2759>

15:56 to <3588> de <1161> kentron <2759> tou <3588> yanatou <2288> h <3588> amartia <266> h <3588> de <1161> dunamiv <1411> thv <3588> amartiav <266> o <3588> nomov <3551>

15:57 tw <3588> de <1161> yew <2316> cariv <5485> tw <3588> didonti <1325> (5723) hmin <2254> to <3588> nikov <3534> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:58 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> edraioi <1476> ginesye <1096> (5737) ametakinhtoi <277> perisseuontev <4052> (5723) en <1722> tw <3588> ergw <2041> tou <3588> kuriou <2962> pantote <3842> eidotev <1492> (5761) oti <3754> o <3588> kopov <2873> umwn <5216> ouk <3756> estin <1510> (5748) kenov <2756> en <1722> kuriw <2962>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org