NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 113

113:1 <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01984> wllh <03068> hwhy <05650> ydbe <01984> wllh <03050> hy <01984> wllh (113:1)

113:2 <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <01288> Krbm <03068> hwhy <08034> Ms <01961> yhy (113:2)

113:3 <03068> hwhy <08034> Ms <01984> llhm <03996> wawbm <05704> de <08121> sms <04217> xrzmm (113:3)

113:4 <03519> wdwbk <08064> Mymsh <05921> le <03068> hwhy <01471> Mywg <03605> lk <05921> le <07311> Mr (113:4)

113:5 <03427> tbsl <01361> yhybgmh <0430> wnyhla <03068> hwhyk <04310> ym (113:5)

113:6 <0776> Urabw <08064> Mymsb <07200> twarl <08213> ylypsmh (113:6)

113:7 <034> Nwyba <07311> Myry <0830> tpsam <01800> ld <06083> rpem <06965> ymyqm (113:7)

113:8 <05971> wme <05081> ybydn <05973> Me <05081> Mybydn <05973> Me <03427> ybyswhl (113:8)

113:9 <03050> hy <01984> wllh <08056> hxmv <01121> Mynbh <0517> Ma <01004> tybh <06135> trqe <03427> ybyswm (113:9)

113:1 (112:1) allhlouia aineite paidev kurion aineite to onoma kuriou

113:2 (112:2) eih to onoma kuriou euloghmenon apo tou nun kai ewv tou aiwnov

113:3 (112:3) apo anatolwn hliou mecri dusmwn aineite to onoma kuriou

113:4 (112:4) uqhlov epi panta ta eynh o kuriov epi touv ouranouv h doxa autou

113:5 (112:5) tiv wv kuriov o yeov hmwn o en uqhloiv katoikwn

113:6 (112:6) kai ta tapeina eforwn en tw ouranw kai en th gh

113:7 (112:7) o egeirwn apo ghv ptwcon kai apo kopriav anuqwn penhta

113:8 (112:8) tou kayisai auton meta arcontwn meta arcontwn laou autou

113:9 (112:9) o katoikizwn steiran en oikw mhtera teknwn eufrainomenhnTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org