NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 111

111:1 <05712> hdew <03477> Myrsy <05475> dwob <03824> bbl <03605> lkb <03068> hwhy <03034> hdwa <03050> hy <01984> wllh (111:1)

111:2 <02656> Mhyupx <03605> lkl <01875> Myswrd <03068> hwhy <04639> yvem <01419> Myldg (111:2)

111:3 <05703> del <05975> tdme <06666> wtqduw <06467> wlep <01926> rdhw <01935> dwh (111:3)

111:4 <03068> hwhy <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <06381> wytalpnl <06213> hve <02143> rkz (111:4)

111:5 <01285> wtyrb <05769> Mlwel <02142> rkzy <03373> wyaryl <05414> Ntn <02964> Prj (111:5)

111:6 <01471> Mywg <05159> tlxn <0> Mhl <05414> ttl <05971> wmel <05046> dygh <04639> wyvem <03581> xk (111:6)

111:7 <06490> wydwqp <03605> lk <0539> Mynman <04941> jpsmw <0571> tma <03027> wydy <04639> yvem (111:7)

111:8 <03477> rsyw <0571> tmab <06213> Mywve <05769> Mlwel <05703> del <05564> Mykwmo (111:8)

111:9 <08034> wms <03372> arwnw <06918> swdq <01285> wtyrb <05769> Mlwel <06680> hwu <05971> wmel <07971> xls <06304> twdp (111:9)

111:10 <05703> del <05975> tdme <08416> wtlht <06213> Mhyve <03605> lkl <02896> bwj <07922> lkv <03068> hwhy <03374> tary <02451> hmkx <07225> tysar (111:10)

111:1 (110:1) allhlouia exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou en boulh euyeiwn kai sunagwgh

111:2 (110:2) megala ta erga kuriou exezhthmena eiv panta ta yelhmata autou

111:3 (110:3) exomologhsiv kai megaloprepeia to ergon autou kai h dikaiosunh autou menei eiv ton aiwna tou aiwnov

111:4 (110:4) mneian epoihsato twn yaumasiwn autou elehmwn kai oiktirmwn o kuriov

111:5 (110:5) trofhn edwken toiv foboumenoiv auton mnhsyhsetai eiv ton aiwna diayhkhv autou

111:6 (110:6) iscun ergwn autou anhggeilen tw law autou tou dounai autoiv klhronomian eynwn

111:7 (110:7) erga ceirwn autou alhyeia kai krisiv pistai pasai ai entolai autou

111:8 (110:8) esthrigmenai eiv ton aiwna tou aiwnov pepoihmenai en alhyeia kai euyuthti

111:9 (110:9) lutrwsin apesteilen tw law autou eneteilato eiv ton aiwna diayhkhn autou agion kai foberon to onoma autou

111:10 (110:10) arch sofiav fobov kuriou sunesiv agayh pasi toiv poiousin authn h ainesiv autou menei eiv ton aiwna tou aiwnovTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org