NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 35

35:1 <0559> rmayw <0453> whyla <06030> Neyw (35:1)

35:2 <0410> lam <06664> yqdu <0559> trma <04941> jpsml <02803> tbsx <02063> tazh (35:2)

35:3 <02403> ytajxm <03276> lyea <04100> hm <0> Kl <05532> Nkoy <04100> hm <0559> rmat <03588> yk (35:3)

35:4 <05973> Kme <07453> Kyer <0853> taw <04405> Nylm <07725> Kbysa <0589> yna (35:4)

35:5 <04480> Kmm <01361> whbg <07834> Myqxs <07789> rwsw <07200> harw <08064> Myms <05027> jbh (35:5)

35:6 <0> wl <06213> hvet <04100> hm <06588> Kyesp <07231> wbrw <0> wb <06466> lept <04100> hm <02398> tajx <0518> Ma (35:6)

35:7 <03947> xqy <03027> Kdym <04100> hm <0176> wa <0> wl <05414> Ntt <04100> hm <06663> tqdu <0518> Ma (35:7)

35:8 <06666> Ktqdu <0120> Mda <01121> Nblw <07562> Kesr <03644> Kwmk <0376> syal (35:8)

35:9 <07227> Mybr <02220> ewrzm <07768> wewsy <02199> wqyezy <06217> Myqwse <07230> brm (35:9)

35:10 <03915> hlylb <02158> twrmz <05414> Ntn <06213> yve <0433> hwla <0335> hya <0559> rma <03808> alw (35:10)

35:11 <02449> wnmkxy <08064> Mymsh <05775> Pwemw <0776> Ura <0929> twmhbm <0502> wnplm (35:11)

35:12 <07451> Myer <01347> Nwag <06440> ynpm <06030> hney <03808> alw <06817> wqeuy <08033> Ms (35:12)

35:13 <07789> hnrwsy <03808> al <07706> ydsw <0410> la <08085> emsy <03808> al <07723> aws <0389> Ka (35:13)

35:14 <0> wl <02342> llwxtw <06440> wynpl <01779> Nyd <07789> wnrwst <03808> al <0559> rmat <03588> yk <0637> Pa (35:14)

35:15 <03966> dam <06580> spb <03045> edy <03808> alw <0639> wpa <06485> dqp <0369> Nya <03588> yk <06258> htew (35:15)

35:16 P <03527> rbky <04405> Nylm <01847> ted <01097> ylbb <06310> whyp <06475> hupy <01892> lbh <0347> bwyaw (35:16)

35:1 upolabwn de eliouv legei

35:2 ti touto hghsw en krisei su tiv ei oti eipav dikaiov eimi enanti kuriou

35:3 h ereiv ti poihsw amartwn

35:4 egw soi dwsw apokrisin kai toiv trisin filoiv sou

35:5 anableqon eiv ton ouranon kai ide katamaye de nefh wv uqhla apo sou

35:6 ei hmartev ti praxeiv ei de kai polla hnomhsav ti dunasai poihsai

35:7 epei de oun dikaiov ei ti dwseiv autw h ti ek ceirov sou lhmqetai

35:8 andri tw omoiw sou h asebeia sou kai uiw anyrwpou h dikaiosunh sou

35:9 apo plhyouv sukofantoumenoi kekraxontai bohsontai apo bracionov pollwn

35:10 kai ouk eipen pou estin o yeov o poihsav me o katatasswn fulakav nukterinav

35:11 o diorizwn me apo tetrapodwn ghv apo de peteinwn ouranou

35:12 ekei kekraxontai kai ou mh eisakoush kai apo ubrewv ponhrwn

35:13 atopa gar ou bouletai o kuriov idein autov gar o pantokratwr orathv estin

35:14 twn suntelountwn ta anoma kai swsei me kriyhti de enantion autou ei dunasai ainesai auton wv estin

35:15 kai nun oti ouk estin episkeptomenov orghn autou kai ouk egnw paraptwmati sfodra

35:16 kai iwb mataiwv anoigei to stoma autou en agnwsia rhmata baruneiTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org