NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 26

26:1 <0559> rmayw <0347> bwya <06030> Neyw (26:1)

26:2 <05797> ze <03808> al <02220> ewrz <03467> teswh <03581> xk <03808> all <05826> trze <04100> hm (26:2)

26:3 <03045> tedwh <07230> brl <08454> hyswtw <02451> hmkx <03808> all <03289> tuey <04100> hm (26:3)

26:4 <04480> Kmm <03318> hauy <04310> ym <05397> tmsnw <04405> Nylm <05046> tdgh <04310> ym <0854> ta (26:4)

26:5 <07931> Mhynksw <04325> Mym <08478> txtm <02342> wllwxy <07496> Myaprh (26:5)

26:6 <011> Nwdbal <03682> twok <0369> Nyaw <05048> wdgn <07585> lwas <06174> Mwre (26:6)

26:7 <04100> hm <01099> ylb <05921> le <0776> Ura <08518> hlt <08414> wht <05921> le <06828> Nwpu <05186> hjn (26:7)

26:8 <08478> Mtxt <06051> Nne <01234> eqbn <03808> alw <05645> wybeb <04325> Mym <06887> rru (26:8)

26:9 <06051> wnne <05921> wyle <06576> zsrp <03678> hok <06440> ynp <0270> zxam (26:9)

26:10 <02822> Ksx <05973> Me <0216> rwa <08503> tylkt <05704> de <04325> Mym <06440> ynp <05921> le <02328> gx <02706> qx (26:10)

26:11 <01606> wtregm <08539> whmtyw <07322> wppwry <08064> Myms <05982> ydwme (26:11)

26:12 <07293> bhr <04272> Uxm <08394> *wtnwbtbw {wtnbwtbw} <03220> Myh <07280> egr <03581> wxkb (26:12)

26:13 <01281> xyrb <05175> sxn <03027> wdy <02490> hllx <08235> hrps <08064> Myms <07307> wxwrb (26:13)

26:14 o <0995> Nnwbty <04310> ym <01369> *wytwrwbg {wtrwbg} <07482> Merw <0> wb <08085> emsn <01697> rbd <08102> Ums <04100> hmw <01870> *wykrd {wkrd} <07098> twuq <0428> hla <02005> Nh (26:14)

26:1 upolabwn de iwb legei

26:2 tini proskeisai h tini melleiv bohyein poteron ouc w pollh iscuv kai w braciwn krataiov estin

26:3 tini sumbebouleusai ouc w pasa sofia h tini epakolouyhseiv ouc w megisth dunamiv

26:4 tini anhggeilav rhmata pnoh de tinov estin h exelyousa ek sou

26:5 mh gigantev maiwyhsontai upokatwyen udatov kai twn geitonwn autou

26:6 gumnov o adhv epwpion autou kai ouk estin peribolaion th apwleia

26:7 ekteinwn borean ep ouden kremazwn ghn epi oudenov

26:8 desmeuwn udwr en nefelaiv autou kai ouk erragh nefov upokatw autou

26:9 o kratwn proswpon yronou ekpetazwn ep auton nefov autou

26:10 prostagma egurwsen epi proswpon udatov mecri sunteleiav fwtov meta skotouv

26:11 stuloi ouranou epetasyhsan kai exesthsan apo thv epitimhsewv autou

26:12 iscui katepausen thn yalassan episthmh de etrwse to khtov

26:13 kleiyra de ouranou dedoikasin auton prostagmati de eyanatwsen drakonta apostathn

26:14 idou tauta merh odou autou kai epi ikmada logou akousomeya en autw syenov de bronthv autou tiv oiden opote poihseiTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org