NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hosea 14

14:1 <05771> Knweb <03782> tlsk <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhy <05704> de <03478> larvy <07725> hbws <14:2> (14:1)

14:2 <08193> wnytpv <06499> Myrp <07999> hmlsnw <02896> bwj <03947> xqw <05771> Nwe <05375> avt <03605> lk <0413> wyla <0559> wrma <03068> hwhy <0413> la <07725> wbwsw <01697> Myrbd <05973> Mkme <03947> wxq <14:3> (14:2)

14:3 <03490> Mwty <07355> Mxry <0> Kb <0834> rsa <03027> wnydy <04639> hveml <0430> wnyhla <05750> dwe <0559> rman <03808> alw <07392> bkrn <03808> al <05483> owo <05921> le <03467> wneyswy <03808> al <0804> rwsa <14:4> (14:3)

14:4 <04480> wnmm <0639> ypa <07725> bs <03588> yk <05071> hbdn <0157> Mbha <04878> Mtbwsm <07495> apra <14:5> (14:4)

14:5 <03844> Nwnblk <08328> wysrs <05221> Kyw <07799> hnswsk <06524> xrpy <03478> larvyl <02919> ljk <01961> hyha <14:6> (14:5)

14:6 <03844> Nwnblk <0> wl <07381> xyrw <01935> wdwh <02132> tyzk <01961> yhyw <03127> wytwqny <01980> wkly <14:7> (14:6)

14:7 o <03844> Nwnbl <03196> Nyyk <02143> wrkz <01612> Npgk <06524> wxrpyw <01715> Ngd <02421> wyxy <06738> wlub <03427> ybsy <07725> wbsy <14:8> (14:7)

14:8 <04672> aumn <06529> Kyrp <04480> ynmm <07488> Nner <01265> swrbk <0589> yna <07789> wnrwsaw <06030> ytyne <0589> yna <06091> Mybuel <05750> dwe <0> yl <04100> hm <0669> Myrpa <14:9> (14:8)

14:9 <0> Mb <03782> wlsky <06586> Myespw <0> Mb <01980> wkly <06662> Myqduw <03069> hwhy <01870> ykrd <03477> Myrsy <03588> yk <03045> Medyw <0995> Nwbn <0428> hla <0995> Nbyw <02450> Mkx <04310> ym <14:10> (14:9)

14:1 (14:2) epistrafhti israhl prov kurion ton yeon sou dioti hsyenhsav en taiv adikiaiv sou

14:2 (14:3) labete mey eautwn logouv kai epistrafhte prov kurion ton yeon umwn eipate autw opwv mh labhte adikian kai labhte agaya kai antapodwsomen karpon ceilewn hmwn

14:3 (14:4) assour ou mh swsh hmav ef ippon ouk anabhsomeya ouketi mh eipwmen yeoi hmwn toiv ergoiv twn ceirwn hmwn o en soi elehsei orfanon

14:4 (14:5) iasomai tav katoikiav autwn agaphsw autouv omologwv oti apestreqen h orgh mou ap autwn

14:5 (14:6) esomai wv drosov tw israhl anyhsei wv krinon kai balei tav rizav autou wv o libanov

14:6 (14:7) poreusontai oi kladoi autou kai estai wv elaia katakarpov kai h osfrasia autou wv libanou

14:7 (14:8) epistreqousin kai kayiountai upo thn skephn autou zhsontai kai meyusyhsontai sitw kai exanyhsei wv ampelov to mnhmosunon autou wv oinov libanou

14:8 (14:9) tw efraim ti autw eti kai eidwloiv egw etapeinwsa auton kai egw katiscusw auton egw wv arkeuyov pukazousa ex emou o karpov sou eurhtai

14:9 (14:10) tiv sofov kai sunhsei tauta h sunetov kai epignwsetai auta dioti euyeiai ai odoi tou kuriou kai dikaioi poreusontai en autaiv oi de asebeiv asyenhsousin en autaivTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org