NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:7-11

21:7 hgagon <71> (5627) thn <3588> onon <3688> kai <2532> ton <3588> pwlon <4454> kai <2532> epeyhkan <2007> (5656) ep <1909> autwn <846> ta <3588> imatia <2440> kai <2532> epekayisen <1940> (5656) epanw <1883> autwn <846>

21:8 o <3588> de <1161> pleistov <4118> oclov <3793> estrwsan <4766> (5656) eautwn <1438> ta <3588> imatia <2440> en <1722> th <3588> odw <3598> alloi <243> de <1161> ekopton <2875> (5707) kladouv <2798> apo <575> twn <3588> dendrwn <1186> kai <2532> estrwnnuon <4766> (5707) en <1722> th <3588> odw <3598>

21:9 oi <3588> de <1161> ocloi <3793> oi <3588> proagontev <4254> (5723) auton <846> kai <2532> oi <3588> akolouyountev <190> (5723) ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) wsanna <5614> tw <3588> uiw <5207> dauid <1138> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> wsanna <5614> en <1722> toiv <3588> uqistoiv <5310>

21:10 kai <2532> eiselyontov <1525> (5631) autou <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> eseisyh <4579> (5681) pasa <3956> h <3588> poliv <4172> legousa <3004> (5723) tiv <5101> estin <1510> (5748) outov <3778>

21:11 oi <3588> de <1161> ocloi <3793> elegon <3004> (5707) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> profhthv <4396> ihsouv <2424> o <3588> apo <575> nazarey <3478> thv <3588> galilaiav <1056>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org