NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 15:1-2

15:1 ofeilomen <3784> (5719) de <1161> hmeiv <2249> oi <3588> dunatoi <1415> ta <3588> asyenhmata <771> twn <3588> adunatwn <102> bastazein <941> (5721) kai <2532> mh <3361> eautoiv <1438> areskein <700> (5721)

15:2 ekastov <1538> hmwn <2257> tw <3588> plhsion <4139> aresketw <700> (5720) eiv <1519> to <3588> agayon <18> prov <4314> oikodomhn <3619>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org