NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:9-10

7:9 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) oclov <3793> poluv <4183> on <3739> ariymhsai <705> (5658) auton <846> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) ek <1537> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> glwsswn <1100> estwtev <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> peribeblhmenouv <4016> (5772) stolav <4749> leukav <3022> kai <2532> foinikev <5404> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

7:10 kai <2532> krazousin <2896> (5719) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) h <3588> swthria <4991> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org