NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:13-14

7:13 kai <2532> apekriyh <611> (5662) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> legwn <3004> (5723) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> peribeblhmenoi <4016> (5772) tav <3588> stolav <4749> tav <3588> leukav <3022> tinev <5101> eisin <1510> (5748) kai <2532> poyen <4159> hlyon <2064> (5627)

7:14 kai <2532> eirhka <4483> (5758) autw <846> kurie <2962> mou <3450> su <4771> oidav <1492> (5758) kai <2532> eipen <3004> (5627) moi <3427> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ercomenoi <2064> (5740) ek <1537> thv <3588> yliqewv <2347> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> eplunan <4150> (5656) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> eleukanan <3021> (5656) autav <846> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> arniou <721>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org