NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:43-45

5:43 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> kai <2532> mishseiv <3404> (5692) ton <3588> ecyron <2190> sou <4675>

5:44 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> twn <3588> diwkontwn <1377> (5723) umav <5209>

5:45 opwv <3704> genhsye <1096> (5638) uioi <5207> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> oti <3754> ton <3588> hlion <2246> autou <846> anatellei <393> (5719) epi <1909> ponhrouv <4190> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> brecei <1026> (5719) epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> adikouv <94>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org