NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:14-16

5:14 umeiv <5210> este <1510> (5748) to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> ou <3756> dunatai <1410> (5736) poliv <4172> krubhnai <2928> (5650) epanw <1883> orouv <3735> keimenh <2749> (5740)

5:15 oude <3761> kaiousin <2545> (5719) lucnon <3088> kai <2532> tiyeasin <5087> (5719) auton <846> upo <5259> ton <3588> modion <3426> all <235> epi <1909> thn <3588> lucnian <3087> kai <2532> lampei <2989> (5719) pasin <3956> toiv <3588> en <1722> th <3588> oikia <3614>

5:16 outwv <3779> lamqatw <2989> (5657) to <3588> fwv <5457> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> opwv <3704> idwsin <1492> (5632) umwn <5216> ta <3588> kala <2570> erga <2041> kai <2532> doxaswsin <1392> (5661) ton <3588> patera <3962> umwn <5216> ton <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org