NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:14

5:14 umeiv <5210> este <1510> (5748) to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> ou <3756> dunatai <1410> (5736) poliv <4172> krubhnai <2928> (5650) epanw <1883> orouv <3735> keimenh <2749> (5740)

Matthew 5:16

5:16 outwv <3779> lamqatw <2989> (5657) to <3588> fwv <5457> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> opwv <3704> idwsin <1492> (5632) umwn <5216> ta <3588> kala <2570> erga <2041> kai <2532> doxaswsin <1392> (5661) ton <3588> patera <3962> umwn <5216> ton <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

Matthew 5:45

5:45 opwv <3704> genhsye <1096> (5638) uioi <5207> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> oti <3754> ton <3588> hlion <2246> autou <846> anatellei <393> (5719) epi <1909> ponhrouv <4190> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> brecei <1026> (5719) epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> adikouv <94>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org