NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:21-25

26:21 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

26:22 kai <2532> lupoumenoi <3076> (5746) sfodra <4970> hrxanto <756> (5662) legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> ekastov <1538> mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

26:23 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> embaqav <1686> (5660) met <3326> emou <1700> thn <3588> ceira <5495> en <1722> tw <3588> trubliw <5165> outov <3778> me <3165> paradwsei <3860> (5692)

26:24 o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> hn <1510> (5713) autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>

26:25 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> eipen <2036> (5627) mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) rabbi <4461> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> eipav <2036> (5627)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org