NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:23-27

21:23 kai <2532> elyontov <2064> (5631) autou <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> proshlyon <4334> (5656) autw <846> didaskonti <1321> (5723) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> laou <2992> legontev <3004> (5723) en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) kai <2532> tiv <5101> soi <4671> edwken <1325> (5656) thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778>

21:24 apokriyeiv <611> (5679) [de] <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> erwthsw <2065> (5692) umav <5209> kagw <2504> logon <3056> ena <1520> on <3739> ean <1437> eiphte <2036> (5632) moi <3427> kagw <2504> umin <5213> erw <2046> (5692) en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poiw <4160> (5719)

21:25 to <3588> baptisma <908> to <3588> iwannou <2491> poyen <4159> hn <1510> (5713) ex <1537> ouranou <3772> h <2228> ex <1537> anyrwpwn <444> oi <3588> de <1161> dielogizonto <1260> (5711) en <1722> eautoiv <1438> legontev <3004> (5723) ean <1437> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> ouranou <3772> erei <2046> (5692) hmin <2254> dia <1223> ti <5101> oun <3767> ouk <3756> episteusate <4100> (5656) autw <846>

21:26 ean <1437> de <1161> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> anyrwpwn <444> foboumeya <5399> (5736) ton <3588> oclon <3793> pantev <3956> gar <1063> wv <5613> profhthn <4396> ecousin <2192> (5719) ton <3588> iwannhn <2491>

21:27 kai <2532> apokriyentev <611> (5679) tw <3588> ihsou <2424> eipan <3004> (5627) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) efh <5346> (5713) autoiv <846> kai <2532> autov <846> oude <3761> egw <1473> legw <3004> (5719) umin <5213> en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poiw <4160> (5719)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org