NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:1-5

18:1 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) tiv <5101> ara <687> meizwn <3187> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

18:2 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) paidion <3813> esthsen <2476> (5656) auto <846> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

18:3 kai <2532> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> strafhte <4762> (5652) kai <2532> genhsye <1096> (5638) wv <5613> ta <3588> paidia <3813> ou <3756> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772>

18:4 ostiv <3748> oun <3767> tapeinwsei <5013> (5692) eauton <1438> wv <5613> to <3588> paidion <3813> touto <5124> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> meizwn <3187> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

18:5 kai <2532> ov <3739> ean <1437> dexhtai <1209> (5667) en <1520> paidion <3813> toiouto <5108> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> eme <1691> decetai <1209> (5736)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org