NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:40-42

10:40 o <3588> decomenov <1209> (5740) umav <5209> eme <1691> decetai <1209> (5736) kai <2532> o <3588> eme <1691> decomenov <1209> (5740) decetai <1209> (5736) ton <3588> aposteilanta <649> (5660) me <3165>

10:41 o <3588> decomenov <1209> (5740) profhthn <4396> eiv <1519> onoma <3686> profhtou <4396> misyon <3408> profhtou <4396> lhmqetai <2983> (5695) kai <2532> o <3588> decomenov <1209> (5740) dikaion <1342> eiv <1519> onoma <3686> dikaiou <1342> misyon <3408> dikaiou <1342> lhmqetai <2983> (5695)

10:42 kai <2532> ov <3739> an <302> potish <4222> (5661) ena <1520> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> pothrion <4221> qucrou <5593> monon <3440> eiv <1519> onoma <3686> mayhtou <3101> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> apolesh <622> (5661) ton <3588> misyon <3408> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org