NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:11-13

15:11 eipen <2036> (5627) de <1161> anyrwpov <444> tiv <5100> eicen <2192> (5707) duo <1417> uiouv <5207>

15:12 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> newterov <3501> autwn <846> tw <3588> patri <3962> pater <3962> dov <1325> (5628) moi <3427> to <3588> epiballon <1911> (5723) merov <3313> thv <3588> ousiav <3776> o <3588> de <1161> dieilen <1244> (5627) autoiv <846> ton <3588> bion <979>

15:13 kai <2532> met <3326> ou <3756> pollav <4183> hmerav <2250> sunagagwn <4863> (5631) panta <3956> o <3588> newterov <3501> uiov <5207> apedhmhsen <589> (5656) eiv <1519> cwran <5561> makran <3117> kai <2532> ekei <1563> dieskorpisen <1287> (5656) thn <3588> ousian <3776> autou <846> zwn <2198> (5723) aswtwv <811>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org