NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:29-31

1:29 th <3588> epaurion <1887> blepei <991> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316> o <3588> airwn <142> (5723) thn <3588> amartian <266> tou <3588> kosmou <2889>

1:30 outov <3778> estin <1510> (5748) uper <5228> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) opisw <3694> mou <3450> ercetai <2064> (5736) anhr <435> ov <3739> emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:31 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) tw <3588> israhl <2474> dia <1223> touto <5124> hlyon <2064> (5627) egw <1473> en <1722> udati <5204> baptizwn <907> (5723)

John 1:35

1:35 th <3588> epaurion <1887> palin <3825> eisthkei <2476> (5715) iwannhv <2491> kai <2532> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org