NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:42-43

12:42 omwv <3676> mentoi <3305> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcontwn <758> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> alla <235> dia <1223> touv <3588> farisaiouv <5330> ouc <3756> wmologoun <3670> (5707) ina <2443> mh <3361> aposunagwgoi <656> genwntai <1096> (5638)

12:43 hgaphsan <25> (5656) gar <1063> thn <3588> doxan <1391> twn <3588> anyrwpwn <444> mallon <3123> hper <2260> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org