NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:3

10:3 toutw <5129> o <3588> yurwrov <2377> anoigei <455> (5719) kai <2532> ta <3588> probata <4263> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akouei <191> (5719) kai <2532> ta <3588> idia <2398> probata <4263> fwnei <5455> (5719) kat <2596> onoma <3686> kai <2532> exagei <1806> (5719) auta <846>

John 10:27-28

10:27 ta <3588> probata <4263> ta <3588> ema <1699> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akouousin <191> (5719) kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) auta <846> kai <2532> akolouyousin <190> (5719) moi <3427>

10:28 kagw <2504> didwmi <1325> (5719) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> ou <3756> mh <3361> apolwntai <622> (5643) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ouc <3756> arpasei <726> (5692) tiv <5100> auta <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <3450>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org