NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:19-21

10:19 scisma <4978> palin <3825> egeneto <1096> (5633) en <1722> toiv <3588> ioudaioiv <2453> dia <1223> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128>

10:20 elegon <3004> (5707) de <1161> polloi <4183> ex <1537> autwn <846> daimonion <1140> ecei <2192> (5719) kai <2532> mainetai <3105> (5736) ti <5101> autou <846> akouete <191> (5719)

10:21 alloi <243> elegon <3004> (5707) tauta <5023> ta <3588> rhmata <4487> ouk <3756> estin <1510> (5748) daimonizomenou <1139> (5740) mh <3361> daimonion <1140> dunatai <1410> (5736) tuflwn <5185> ofyalmouv <3788> anoixai <455> (5658)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org