NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:16-18

1:16 mh <3361> planasye <4105> (5744) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27>

1:17 pasa <3956> dosiv <1394> agayh <18> kai <2532> pan <3956> dwrhma <1434> teleion <5046> anwyen <509> estin <1510> (5748) katabainon <2597> (5723) apo <575> tou <3588> patrov <3962> twn <3588> fwtwn <5457> par <3844> w <3739> ouk <3756> eni <1762> (5748) parallagh <3883> h <2228> trophv <5157> aposkiasma <644>

1:18 boulhyeiv <1014> (5679) apekuhsen <616> (5656) hmav <2248> logw <3056> alhyeiav <225> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> aparchn <536> tina <5100> twn <3588> autou <846> ktismatwn <2938>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org