NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:32-34

11:32 kai <2532> ti <5101> eti <2089> legw <3004> (5725) epileiqei <1952> (5692) me <3165> gar <1063> dihgoumenon <1334> (5740) o <3588> cronov <5550> peri <4012> gedewn <1066> barak <913> samqwn <4546> iefyae <2422> dauid <1138> te <5037> kai <2532> samouhl <4545> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396>

11:33 oi <3739> dia <1223> pistewv <4102> kathgwnisanto <2610> (5662) basileiav <932> eirgasanto <2038> (5662) dikaiosunhn <1343> epetucon <2013> (5627) epaggeliwn <1860> efraxan <5420> (5656) stomata <4750> leontwn <3023>

11:34 esbesan <4570> (5656) dunamin <1411> purov <4442> efugon <5343> (5627) stomata <4750> macairhv <3162> edunamwyhsan <1412> (5681) apo <575> asyeneiav <769> egenhyhsan <1096> (5675) iscuroi <2478> en <1722> polemw <4171> parembolav <3925> eklinan <2827> (5656) allotriwn <245>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org