NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:1-2

5:1 ginesye <1096> (5737) oun <3767> mimhtai <3402> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> tekna <5043> agaphta <27>

5:2 kai <2532> peripateite <4043> (5720) en <1722> agaph <26> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> hgaphsen <25> (5656) umav <5209> kai <2532> paredwken <3860> (5656) eauton <1438> uper <5228> umwn <5216> prosforan <4376> kai <2532> yusian <2378> tw <3588> yew <2316> eiv <1519> osmhn <3744> euwdiav <2175>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org