NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:4-6

1:4 akousantev <191> (5660) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> [hn <3739> ecete] <2192> (5719) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:5 dia <1223> thn <3588> elpida <1680> thn <3588> apokeimenhn <606> (5740) umin <5213> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> hn <3739> prohkousate <4257> (5656) en <1722> tw <3588> logw <3056> thv <3588> alhyeiav <225> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:6 tou <3588> parontov <3918> (5752) eiv <1519> umav <5209> kaywv <2531> kai <2532> en <1722> panti <3956> tw <3588> kosmw <2889> estin <1510> (5748) karpoforoumenon <2592> (5734) kai <2532> auxanomenon <837> (5746) kaywv <2531> kai <2532> en <1722> umin <5213> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hkousate <191> (5656) kai <2532> epegnwte <1921> (5627) thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> en <1722> alhyeia <225>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org