NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 20:6-7

20:6 hmeiv <2249> de <1161> exepleusamen <1602> (5656) meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> twn <3588> azumwn <106> apo <575> filippwn <5375> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) prov <4314> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> trwada <5174> acriv <891> hmerwn <2250> pente <4002> ou <3757> dietriqamen <1304> (5656) hmerav <2250> epta <2033>

20:7 en <1722> de <1161> th <3588> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> sunhgmenwn <4863> (5772) hmwn <2257> klasai <2806> (5658) arton <740> o <3588> paulov <3972> dielegeto <1256> (5711) autoiv <846> mellwn <3195> (5723) exienai <1826> (5750) th <3588> epaurion <1887> pareteinen <3905> (5707) te <5037> ton <3588> logon <3056> mecri <3360> mesonuktiou <3317>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org