NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 4:6-8

4:6 egw <1473> gar <1063> hdh <2235> spendomai <4689> (5743) kai <2532> o <3588> kairov <2540> thv <3588> analusewv <359> mou <3450> efesthken <2186> (5758)

4:7 ton <3588> kalon <2570> agwna <73> hgwnismai <75> (5766) ton <3588> dromon <1408> teteleka <5055> (5758) thn <3588> pistin <4102> tethrhka <5083> (5758)

4:8 loipon <3063> apokeitai <606> (5736) moi <3427> o <3588> thv <3588> dikaiosunhv <1343> stefanov <4735> on <3739> apodwsei <591> (5692) moi <3427> o <3588> kuriov <2962> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> o <3588> dikaiov <1342> krithv <2923> ou <3756> monon <3440> de <1161> emoi <1698> alla <235> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> hgaphkosin <25> (5761) thn <3588> epifaneian <2015> autou <846>



TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org