NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 4:3-4

4:3 estai <1510> (5704) gar <1063> kairov <2540> ote <3753> thv <3588> ugiainoushv <5198> (5723) didaskaliav <1319> ouk <3756> anexontai <430> (5695) alla <235> kata <2596> tav <3588> idiav <2398> epiyumiav <1939> eautoiv <1438> episwreusousin <2002> (5692) didaskalouv <1320> knhyomenoi <2833> (5746) thn <3588> akohn <189>

4:4 kai <2532> apo <575> men <3303> thv <3588> alhyeiav <225> thn <3588> akohn <189> apostreqousin <654> (5692) epi <1909> de <1161> touv <3588> muyouv <3454> ektraphsontai <1624> (5691)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org