NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 6:3-10

6:3 mhdemian <3367> en <1722> mhdeni <3367> didontev <1325> (5723) proskophn <4349> ina <2443> mh <3361> mwmhyh <3469> (5686) h <3588> diakonia <1248>

6:4 all <235> en <1722> panti <3956> sunistanontev <4921> (5723) eautouv <1438> wv <5613> yeou <2316> diakonoi <1249> en <1722> upomonh <5281> pollh <4183> en <1722> yliqesin <2347> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> stenocwriaiv <4730>

6:5 en <1722> plhgaiv <4127> en <1722> fulakaiv <5438> en <1722> akatastasiaiv <181> en <1722> kopoiv <2873> en <1722> agrupniaiv <70> en <1722> nhsteiaiv <3521>

6:6 en <1722> agnothti <54> en <1722> gnwsei <1108> en <1722> makroyumia <3115> en <1722> crhstothti <5544> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> en <1722> agaph <26> anupokritw <505>

6:7 en <1722> logw <3056> alhyeiav <225> en <1722> dunamei <1411> yeou <2316> dia <1223> twn <3588> oplwn <3696> thv <3588> dikaiosunhv <1343> twn <3588> dexiwn <1188> kai <2532> aristerwn <710>

6:8 dia <1223> doxhv <1391> kai <2532> atimiav <819> dia <1223> dusfhmiav <1426> kai <2532> eufhmiav <2162> wv <5613> planoi <4108> kai <2532> alhyeiv <227>

6:9 wv <5613> agnooumenoi <50> (5746) kai <2532> epiginwskomenoi <1921> (5746) wv <5613> apoynhskontev <599> (5723) kai <2532> idou <2400> (5628) zwmen <2198> (5719) wv <5613> paideuomenoi <3811> (5746) kai <2532> mh <3361> yanatoumenoi <2289> (5746)

6:10 wv <5613> lupoumenoi <3076> (5746) aei <104> de <1161> cairontev <5463> (5723) wv <5613> ptwcoi <4434> pollouv <4183> de <1161> ploutizontev <4148> (5723) wv <5613> mhden <3367> econtev <2192> (5723) kai <2532> panta <3956> katecontev <2722> (5723)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org