NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 4:4-6

4:4 en <1722> oiv <3739> o <3588> yeov <2316> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> etuflwsen <5186> (5656) ta <3588> nohmata <3540> twn <3588> apistwn <571> eiv <1519> to <3588> mh <3361> augasai <826> (5658) ton <3588> fwtismon <5462> tou <3588> euaggeliou <2098> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> estin <1510> (5748) eikwn <1504> tou <3588> yeou <2316>

4:5 ou <3756> gar <1063> eautouv <1438> khrussomen <2784> (5719) alla <235> criston <5547> ihsoun <2424> kurion <2962> eautouv <1438> de <1161> doulouv <1401> umwn <5216> dia <1223> ihsoun <2424>

4:6 oti <3754> o <3588> yeov <2316> o <3588> eipwn <2036> (5631) ek <1537> skotouv <4655> fwv <5457> lamqei <2989> (5692) ov <3739> elamqen <2989> (5656) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> prov <4314> fwtismon <5462> thv <3588> gnwsewv <1108> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316> en <1722> proswpw <4383> cristou <5547>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.09 seconds
powered by bible.org