NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 3:2-3

3:2 h <3588> epistolh <1992> hmwn <2257> umeiv <5210> este <1510> (5748) eggegrammenh <1449> (5772) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> ginwskomenh <1097> (5746) kai <2532> anaginwskomenh <314> (5746) upo <5259> pantwn <3956> anyrwpwn <444>

3:3 faneroumenoi <5319> (5746) oti <3754> este <1510> (5748) epistolh <1992> cristou <5547> diakonhyeisa <1247> (5685) uf <5259> hmwn <2257> eggegrammenh <1449> (5772) ou <3756> melani <3188> alla <235> pneumati <4151> yeou <2316> zwntov <2198> (5723) ouk <3756> en <1722> plaxin <4109> liyinaiv <3035> all <235> en <1722> plaxin <4109> kardiaiv <2588> sarkinaiv <4560>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org