NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 4:10-13

4:10 hmeiv <2249> mwroi <3474> dia <1223> criston <5547> umeiv <5210> de <1161> fronimoi <5429> en <1722> cristw <5547> hmeiv <2249> asyeneiv <772> umeiv <5210> de <1161> iscuroi <2478> umeiv <5210> endoxoi <1741> hmeiv <2249> de <1161> atimoi <820>

4:11 acri <891> thv <3588> arti <737> wrav <5610> kai <2532> peinwmen <3983> (5719) kai <2532> diqwmen <1372> (5725) kai <2532> gumniteuomen <1130> (5719) kai <2532> kolafizomeya <2852> (5743) kai <2532> astatoumen <790> (5719)

4:12 kai <2532> kopiwmen <2872> (5719) ergazomenoi <2038> (5740) taiv <3588> idiaiv <2398> cersin <5495> loidoroumenoi <3058> (5746) eulogoumen <2127> (5719) diwkomenoi <1377> (5746) anecomeya <430> (5736)

4:13 dusfhmoumenoi <987> (5746) parakaloumen <3870> (5719) wv <5613> perikayarmata <4027> tou <3588> kosmou <2889> egenhyhmen <1096> (5675) pantwn <3956> periqhma <4067> ewv <2193> arti <737>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org