NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 12:22-24

12:22 alla <235> pollw <4183> mallon <3123> ta <3588> dokounta <1380> (5723) melh <3196> tou <3588> swmatov <4983> asyenestera <772> uparcein <5225> (5721) anagkaia <316> estin <1510> (5748)

12:23 kai <2532> a <3739> dokoumen <1380> (5719) atimotera <820> einai <1510> (5750) tou <3588> swmatov <4983> toutoiv <5125> timhn <5092> perissoteran <4053> peritiyemen <4060> (5719) kai <2532> ta <3588> aschmona <809> hmwn <2257> euschmosunhn <2157> perissoteran <4053> ecei <2192> (5719)

12:24 ta <3588> de <1161> euschmona <2158> hmwn <2257> ou <3756> creian <5532> ecei <2192> (5719) alla <235> o <3588> yeov <2316> sunekerasen <4786> (5656) to <3588> swma <4983> tw <3588> usteroumenw <5302> (5746) perissoteran <4053> douv <1325> (5631) timhn <5092>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org