NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 127

127:1 <08104> rmws <08245> dqs <07723> aws <05892> rye <08104> rmsy <03808> al <03068> hwhy <0518> Ma <0> wb <01129> wynwb <05998> wlme <07723> aws <01004> tyb <01129> hnby <03808> al <03068> hwhy <0518> Ma <08010> hmlsl <04609> twlemh <07892> rys (127:1)

127:2 <08142> ans <03039> wdydyl <05414> Nty <03651> Nk <06089> Mybueh <03899> Mxl <0398> ylka <03427> tbs <0309> yrxam <06965> Mwq <07925> ymyksm <0> Mkl <07723> aws (127:2)

127:3 <0990> Njbh <06529> yrp <07939> rkv <01121> Mynb <03068> hwhy <05159> tlxn <02009> hnh (127:3)

127:4 <05271> Myrwenh <01121> ynb <03651> Nk <01368> rwbg <03027> dyb <02671> Myuxk (127:4)

127:5 <08179> resb <0341> Mybywa <0854> ta <01696> wrbdy <03588> yk <0954> wsby <03808> al <01992> Mhm <0827> wtpsa <0853> ta <04390> alm <0834> rsa <01397> rbgh <0835> yrsa (127:5)

127:1 (126:1) wdh twn anabaymwn tw salwmwn ean mh kuriov oikodomhsh oikon eiv mathn ekopiasan oi oikodomountev auton ean mh kuriov fulaxh polin eiv mathn hgrupnhsen o fulasswn

127:2 (126:2) eiv mathn umin estin tou oryrizein egeiresyai meta to kayhsyai oi esyontev arton odunhv otan dw toiv agaphtoiv autou upnon

127:3 (126:3) idou h klhronomia kuriou uioi o misyov tou karpou thv gastrov

127:4 (126:4) wsei belh en ceiri dunatou outwv oi uioi twn ektetinagmenwn

127:5 (126:5) makariov anyrwpov ov plhrwsei thn epiyumian autou ex autwn ou kataiscunyhsontai otan lalwsi toiv ecyroiv autwn en pulhTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org