NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 112

112:1 <03966> dam <02654> Upx <04687> wytwumb <03068> hwhy <0853> ta <03372> ary <0376> sya <0835> yrsa <03050> hy <01984> wllh (112:1)

112:2 <01288> Krby <03477> Myrsy <01755> rwd <02233> werz <01961> hyhy <0776> Urab <01368> rwbg (112:2)

112:3 <05703> del <05975> tdme <06666> wtqduw <01004> wtybb <06239> rsew <01952> Nwh (112:3)

112:4 <06662> qyduw <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <03477> Myrsyl <0216> rwa <02822> Ksxb <02224> xrz (112:4)

112:5 <04941> jpsmb <01697> wyrbd <03557> lklky <03867> hwlmw <02603> Nnwx <0376> sya <02896> bwj (112:5)

112:6 <06662> qydu <01961> hyhy <05769> Mlwe <02143> rkzl <04131> jwmy <03808> al <05769> Mlwel <03588> yk (112:6)

112:7 <03068> hwhyb <0982> xjb <03820> wbl <03559> Nwkn <03372> aryy <03808> al <07451> her <08052> hewmsm (112:7)

112:8 <06862> wyrub <07200> hary <0834> rsa <05704> de <03372> aryy <03808> al <03820> wbl <05564> Kwmo (112:8)

112:9 <03519> dwbkb <07311> Mwrt <07161> wnrq <05703> del <05975> tdme <06666> wtqdu <034> Mynwybal <05414> Ntn <06340> rzp (112:9)

112:10 <06> dbat <07563> Myesr <08378> twat <04549> omnw <02786> qrxy <08127> wyns <03707> oekw <07200> hary <07563> esr (112:10)

112:1 (111:1) allhlouia makariov anhr o foboumenov ton kurion en taiv entolaiv autou yelhsei sfodra

112:2 (111:2) dunaton en th gh estai to sperma autou genea euyeiwn euloghyhsetai

112:3 (111:3) doxa kai ploutov en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eiv ton aiwna tou aiwnov

112:4 (111:4) exaneteilen en skotei fwv toiv euyesin elehmwn kai oiktirmwn kai dikaiov

112:5 (111:5) crhstov anhr o oiktirwn kai kicrwn oikonomhsei touv logouv autou en krisei

112:6 (111:6) oti eiv ton aiwna ou saleuyhsetai eiv mnhmosunon aiwnion estai dikaiov

112:7 (111:7) apo akohv ponhrav ou fobhyhsetai etoimh h kardia autou elpizein epi kurion

112:8 (111:8) esthriktai h kardia autou ou mh fobhyh ewv ou epidh epi touv ecyrouv autou

112:9 (111:9) eskorpisen edwken toiv penhsin h dikaiosunh autou menei eiv ton aiwna tou aiwnov to kerav autou uqwyhsetai en doxh

112:10 (111:10) amartwlov oqetai kai orgisyhsetai touv odontav autou bruxei kai takhsetai epiyumia amartwlwn apoleitaiTIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org