NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 25

25:1 <0544> Nma <0530> hnwma <07350> qwxrm <06098> twue <06382> alp <06213> tyve <03588> yk <08034> Kms <03034> hdwa <07426> Kmmwra <0859> hta <0430> yhla <03068> hwhy (25:1)

25:2 <01129> hnby <03808> al <05769> Mlwel <05892> ryem <02114> Myrz <0759> Nwmra <04654> hlpml <01219> hrwub <07151> hyrq <01530> lgl <05892> ryem <07760> tmv <03588> yk (25:2)

25:3 <03372> Kwaryy <06184> Myuyre <01471> Mywg <07151> tyrq <05794> ze <05971> Me <03513> Kwdbky <03651> Nk <05921> le (25:3)

25:4 <07023> ryq <02230> Mrzk <06184> Myuyre <07307> xwr <03588> yk <02721> brxm <06738> lu <02230> Mrzm <04268> hoxm <0> wl <06862> rub <034> Nwybal <04581> zwem <01800> ldl <04581> zwem <01961> tyyh <03588> yk (25:4)

25:5 P <06030> hney <06184> Myuyre <02158> rymz <05645> be <06738> lub <02721> brx <03665> eynkt <02114> Myrz <07588> Nwas <06724> Nwyub <02721> brxk (25:5)

25:6 <02212> Myqqzm <08105> Myrms <04229> Myxmm <08081> Mynms <08105> Myrms <04960> htsm <08081> Mynms <04960> htsm <02088> hzh <02022> rhb <05971> Mymeh <03605> lkl <06635> twabu <03068> hwhy <06213> hvew (25:6)

25:7 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <05259> hkwonh <04541> hkomhw <05971> Mymeh <03605> lk <05921> le <03874> jwlh <03875> jwlh <06440> ynp <02088> hzh <02022> rhb <01104> elbw (25:7)

25:8 P <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0776> Urah <03605> lk <05921> lem <05493> ryoy <05971> wme <02781> tprxw <06440> Mynp <03605> lk <05921> lem <01832> hemd <03069> hwhy <0136> ynda <04229> hxmw <05331> xunl <04194> twmh <01104> elb (25:8)

25:9 <03444> wtewsyb <08055> hxmvnw <01523> hlygn <0> wl <06960> wnywq <03069> hwhy <02088> hz <03467> wneyswyw <0> wl <06960> wnywq <02088> hz <0430> wnyhla <02009> hnh <01931> awhh <03117> Mwyb <0559> rmaw (25:9)

25:10 <04087> hnmdm <04325> *wmb {ymb} <04963> Nbtm <01758> swdhk <08478> wytxt <04124> bawm <01758> swdnw <02088> hzh <02022> rhb <03068> hwhy <03027> dy <05117> xwnt <03588> yk (25:10)

25:11 <03027> wydy <0698> twbra <05973> Me <01346> wtwag <08213> lypshw <07811> twxvl <07811> hxvh <06566> vrpy <0834> rsak <07130> wbrqb <03027> wydy <06566> vrpw (25:11)

25:12 o <06083> rpe <05704> de <0776> Ural <05060> eygh <08213> lypsh <07817> xsh <02346> Kytmwx <04869> bgvm <04013> rubmw (25:12)

25:1 kurie o yeov mou doxasw se umnhsw to onoma sou oti epoihsav yaumasta pragmata boulhn arcaian alhyinhn genoito kurie

25:2 oti eyhkav poleiv eiv cwma poleiv ocurav tou pesein autwn ta yemelia twn asebwn poliv eiv ton aiwna ou mh oikodomhyh

25:3 dia touto euloghsei se o laov o ptwcov kai poleiv anyrwpwn adikoumenwn euloghsousin se

25:4 egenou gar pash polei tapeinh bohyov kai toiv ayumhsasin dia endeian skeph apo anyrwpwn ponhrwn rush autouv skeph diqwntwn kai pneuma anyrwpwn adikoumenwn

25:5 euloghsousin se wv anyrwpoi oligoqucoi diqwntev en siwn apo anyrwpwn asebwn oiv hmav paredwkav

25:6 kai poihsei kuriov sabawy pasi toiv eynesin epi to orov touto piontai eufrosunhn piontai oinon crisontai muron

25:7 en tw orei toutw paradov tauta panta toiv eynesin h gar boulh auth epi panta ta eynh

25:8 katepien o yanatov iscusav kai palin afeilen o yeov pan dakruon apo pantov proswpou to oneidov tou laou afeilen apo pashv thv ghv to gar stoma kuriou elalhsen

25:9 kai erousin th hmera ekeinh idou o yeov hmwn ef w hlpizomen kai hgalliwmeya kai eufranyhsomeya epi th swthria hmwn

25:10 oti anapausin dwsei o yeov epi to orov touto kai katapathyhsetai h mwabitiv on tropon patousin alwna en amaxaiv

25:11 kai anhsei tav ceirav autou on tropon kai autov etapeinwsen tou apolesai kai tapeinwsei thn ubrin autou ef a tav ceirav epebalen

25:12 kai to uqov thv katafughv tou toicou sou tapeinwsei kai katabhsetai ewv tou edafouvTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org