NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Chronicles 13

13:1 <05057> dygn <03605> lkl <03967> twamhw <0505> Myplah <08269> yrv <05973> Me <01732> dywd <03289> Uewyw (13:1)

13:2 <0413> wnyla <06908> wubqyw <04054> Mhysrgm <05892> yreb <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <05973> Mhmew <03478> larvy <0776> twura <03605> lkb <07604> Myrasnh <0251> wnyxa <05921> le <07971> hxlsn <06555> hurpn <0430> wnyhla <03068> hwhy <04480> Nmw <02895> bwj <05921> Mkyle <0518> Ma <03478> larvy <06951> lhq <03605> lkl <01732> dywd <0559> rmayw (13:2)

13:3 <07586> lwas <03117> ymyb <01875> whnsrd <03808> al <03588> yk <0413> wnyla <0430> wnyhla <0727> Nwra <0853> ta <05437> hbonw (13:3)

13:4 <05971> Meh <03605> lk <05869> ynyeb <01697> rbdh <03474> rsy <03588> yk <03651> Nk <06213> twvel <06951> lhqh <03605> lk <0559> wrmayw (13:4)

13:5 <07157> Myrey <0> tyrqm <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <0935> aybhl <02574> tmx <0935> awbl <05704> dew <04714> Myrum <07883> rwxys <04480> Nm <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <06950> lhqyw (13:5)

13:6 <08034> Ms <07121> arqn <0834> rsa <03742> Mybwrkh <03427> bswy <03068> hwhy <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <08033> Msm <05927> twlehl <03063> hdwhyl <0834> rsa <07157> Myrey <0> tyrq <0413> la <01173> htleb <03478> larvy <03605> lkw <01732> dywd <05927> leyw (13:6)

13:7 <05699> hlgeb <05090> Myghn <0283> wyxaw <05798> azew <041> bdnyba <01004> tybm <02319> hsdx <05699> hlge <05921> le <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <07392> wbykryw (13:7)

13:8 <02689> twruuxbw <04700> Mytlumbw <08596> Myptbw <05035> Mylbnbw <03658> twrnkbw <07892> Myrysbw <05797> ze <03605> lkb <0430> Myhlah <06440> ynpl <07832> Myqxvm <03478> larvy <03605> lkw <01732> dywdw (13:8)

13:9 <01241> rqbh <08058> wjms <03588> yk <0727> Nwrah <0853> ta <0270> zxal <03027> wdy <0853> ta <05798> aze <07971> xlsyw <03592> Ndyk <01637> Nrg <05704> de <0935> wabyw (13:9)

13:10 <0430> Myhla <06440> ynpl <08033> Ms <04191> tmyw <0727> Nwrah <05921> le <03027> wdy <07971> xls <0834> rsa <05921> le <05221> whkyw <05798> azeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw (13:10)

13:11 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <06560> aze <0> Urp <01931> awhh <04725> Mwqml <07121> arqyw <05798> azeb <06556> Urp <03068> hwhy <06555> Urp <03588> yk <01732> dywdl <02734> rxyw (13:11)

13:12 <0430> Myhlah <0727> Nwra <0854> ta <0413> yla <0935> ayba <01963> Kyh <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <0430> Myhlah <0853> ta <01732> dywd <03372> aryyw (13:12)

13:13 <01663> ytgh <05654> Mda <0> dbe <01004> tyb <0413> la <05186> whjyw <01732> dywd <05892> rye <0413> la <0413> wyla <0727> Nwrah <0853> ta <01732> dywd <05493> ryoh <03808> alw (13:13)

13:14 P <0> wl <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <05654> Mda <0> dbe <01004> tyb <0853> ta <03068> hwhy <01288> Krbyw <02320> Mysdx <07969> hsls <01004> wtybb <05654> Mda <0> dbe <01004> tyb <05973> Me <0430> Myhlah <0727> Nwra <03427> bsyw (13:14)

13:1 kai ebouleusato dauid meta twn ciliarcwn kai twn ekatontarcwn panti hgoumenw

13:2 kai eipen dauid th pash ekklhsia israhl ei ef umin agayon kai para kuriou yeou hmwn euodwyh aposteilwmen prov touv adelfouv hmwn touv upoleleimmenouv en pash gh israhl kai met autwn oi iereiv oi leuitai en polesin katascesewv autwn kai sunacyhsontai prov hmav

13:3 kai metenegkwmen thn kibwton tou yeou hmwn prov hmav oti ouk ezhthsan authn af hmerwn saoul

13:4 kai eipen pasa h ekklhsia tou poihsai outwv oti euyhv o logov en ofyalmoiv pantov tou laou

13:5 kai exekklhsiasen dauid ton panta israhl apo oriwn aiguptou kai ewv eisodou hmay tou eisenegkai thn kibwton tou yeou ek polewv iarim

13:6 kai anhgagen authn dauid kai pav israhl anebh eiv polin dauid h hn tou iouda tou anagagein ekeiyen thn kibwton tou yeou kuriou kayhmenou epi ceroubin ou epeklhyh onoma autou

13:7 kai epeyhkan thn kibwton tou yeou epi amaxan kainhn ex oikou aminadab kai oza kai oi adelfoi autou hgon thn amaxan

13:8 kai dauid kai pav israhl paizontev enantion tou yeou en pash dunamei kai en qaltwdoiv kai en kinuraiv kai en nablaiv en tumpanoiv kai en kumbaloiv kai en salpigxin

13:9 kai hlyosan ewv thv alwnov kai exeteinen oza thn ceira autou tou katascein thn kibwton oti exeklinen authn o moscov

13:10 kai eyumwyh orgh kuriov epi oza kai epataxen auton ekei dia to ekteinai thn ceira autou epi thn kibwton kai apeyanen ekei apenanti tou yeou

13:11 kai hyumhsen dauid oti diekoqen kuriov diakophn en oza kai ekalesen ton topon ekeinon diakoph oza ewv thv hmerav tauthv

13:12 kai efobhyh dauid ton yeon en th hmera ekeinh legwn pwv eisoisw prov emauton thn kibwton tou yeou

13:13 kai ouk apestreqen dauid thn kibwton prov eauton eiv polin dauid kai exeklinen authn eiv oikon abeddara tou geyyaiou

13:14 kai ekayisen h kibwtov tou yeou en oikw abeddara treiv mhnav kai euloghsen o yeov abeddaram kai panta ta autouTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org