NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 5:25-34

5:25 kai <2532> gunh <1135> ousa <1510> (5752) en <1722> rusei <4511> aimatov <129> dwdeka <1427> eth <2094>

5:26 kai <2532> polla <4183> payousa <3958> (5631) upo <5259> pollwn <4183> iatrwn <2395> kai <2532> dapanhsasa <1159> (5660) ta <3588> par <3844> authv <846> panta <3956> kai <2532> mhden <3367> wfelhyeisa <5623> (5685) alla <235> mallon <3123> eiv <1519> to <3588> ceiron <5501> elyousa <2064> (5631)

5:27 akousasa <191> (5660) ta <3588> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> elyousa <2064> (5631) en <1722> tw <3588> oclw <3793> opisyen <3693> hqato <680> (5662) tou <3588> imatiou <2440> autou <846>

5:28 elegen <3004> (5707) gar <1063> oti <3754> ean <1437> aqwmai <680> (5672) kan <2579> twn <3588> imatiwn <2440> autou <846> swyhsomai <4982> (5701)

5:29 kai <2532> euyuv <2117> exhranyh <3583> (5681) h <3588> phgh <4077> tou <3588> aimatov <129> authv <846> kai <2532> egnw <1097> (5627) tw <3588> swmati <4983> oti <3754> iatai <2390> (5769) apo <575> thv <3588> mastigov <3148>

5:30 kai <2532> euyuv <2117> o <3588> ihsouv <2424> epignouv <1921> (5631) en <1722> eautw <1438> thn <3588> ex <1537> autou <846> dunamin <1411> exelyousan <1831> (5631) epistrafeiv <1994> (5651) en <1722> tw <3588> oclw <3793> elegen <3004> (5707) tiv <5101> mou <3450> hqato <680> (5662) twn <3588> imatiwn <2440>

5:31 kai <2532> elegon <3004> (5707) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> blepeiv <991> (5719) ton <3588> oclon <3793> sunylibonta <4918> (5723) se <4571> kai <2532> legeiv <3004> (5719) tiv <5101> mou <3450> hqato <680> (5662)

5:32 kai <2532> perieblepeto <4017> (5710) idein <1492> (5629) thn <3588> touto <5124> poihsasan <4160> (5660)

5:33 h <3588> de <1161> gunh <1135> fobhyeisa <5399> (5679) kai <2532> tremousa <5141> (5723) eiduia <1492> (5761) o <3739> gegonen <1096> (5754) auth <846> hlyen <2064> (5627) kai <2532> prosepesen <4363> (5627) autw <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pasan <3956> thn <3588> alhyeian <225>

5:34 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> yugathr <2364> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> upage <5217> (5720) eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> isyi <1510> (5749) ugihv <5199> apo <575> thv <3588> mastigov <3148> sou <4675>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org